ÀREA LABORAL

L’àrea laboral proporciona serveis professionals de gestió i assessorament relacionat amb el personal de les empreses: comprèn des dels contractes, altes i baixes, nòmines i assegurances socials del personal de les empreses, assessorament en matèria de bonificacions a la Seguretat Social amb l’aplicació més beneficiosa de la normativa laboral, fins a l’assessorament i gestió de tot tipus de prestacions: jubilacions, incapacitats, viduïtats, etc.

El nostre principal objectiu és oferir un servei personalitzat d’alta qualitat, donant la millor resposta professional, amb un equip de treball format i cohesionat.

Assessorament en matèria d’ocupació i contractació, així com de bonificacions, subvencions, etc.

Reestructuracions, sistemes de retribució i homogeneïtzació de condicions laborals.

Consultes verbals i per escrit, en matèria laboral, a qualsevol Administració Pública i altres organismes.

Interpretació d’informes i dictàmens relacionats amb la Seguretat Social, Inspecció de Treball…

Assessorament en prevenció de riscos laborals.

Assessorament sobre prestacions d’atur, jubilació, maternitat, subsidis…

Tots els tràmits per donar d’alta l’empresa.

Confecció de comunicats d’alta i baixa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i la seva tramitació.

Confecció de contractes de treball i còpies bàsiques pels representants dels treballadors, i el seu registre a l’Oficina de Treball de la Generalitat.

Estudi i confecció de les Assegurances Socials.

Comunicats d’accidents de tota classe de Mútues.

Realització de tot tipus d’informes i comunicacions als treballadors en relació a faltes i sancions, etc.

Cartes d’acomiadament, rebuts de quitança i indemnitzacions.

Assistència a actes de conciliació, inspeccions de treball, etc.