ÀREA JURÍDICA

L’àrea jurídica dóna suport a l’empresa mitjançant l’assessorament en aquelles matèries del dret que incideixen en el món empresarial, amb l’objectiu que el client pugui desenvolupar la seva activitat amb la màxima cobertura i seguretat.

Els objectius de l’àrea jurídica es duen a terme mitjançant el treball en equip i la permanent formació i interacció dels seus professionals per assolir les fites de compromís amb el client, a qui es pretén aportar solucions en aquelles qüestions jurídiques que se li puguin plantejar, tant en el seu àmbit personal com en l’empresarial.

Serveis d’assessorament i gestió en totes les matèries vinculades amb el món de l’empresa, les seves relacions amb l’Administració Pública i en aquells altres aspectes relacionats amb el tràfic mercantil.

Dret societari (constitució i liquidació de societats, elaboració i modificació d’estatuts, assistència a Consells i Juntes, assessorament en matèria d’acords socials, obligacions i responsabilitats de socis i administradors).

Reestructuració de societats (fusions, escissions, …).

Dret concursal (preparació i seguiments de procediments, assistència, administració, …).

Preparació, constitució i intervenció en entitats no lucratives (associacions i fundacions).

Contractació mercantil (contractes de distribució, agència, ….).

Dret de la competència.

Dret de la propietat industrial (marques, patents,…).

Procediments mercantils.

Suport en la gestió i tramitació davant l’Administració Pública.

Gestió, tramitació i compliment de les obligacions en matèria de Protecció de Dades.

Assessorament en el més ampli camp del dret i, en especial, en les següents matèries:

Planificació successòria.

Protocol familiar.

Confecció de testaments.

Intervenció en la preparació i gestió de les transmissions hereditàries.

Dret de família (preparació i redacció de convenis, procediments de separació i divorci, …).

Contractació.

Arrendaments.

Dret hipotecari i registral.

Operacions i transaccions immobiliàries.

Responsabilitat civil contractual i extracontractual.

Propietat horitzontal.

Procediments civils.

Assessorament jurídic-tècnic en solucions a les diverses situacions en l’àmbit de les relacions laborals.

Contractació laboral i sistemes de retribució.

Reestructuracions.

Seguretat Social.

Assessorament i intervenció en acomiadaments, condicions laborals, reclamacions de salaris i incapacitats.